Денят

Променят наредби с цел по-голяма безопасност по пътищата

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува промени в три наредби, касаещи повишаване безопасността на движение по пътищата, а именно: в Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка,  Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и в Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата. Наредба № 2 и Наредба № 18 са издадени съвместно с Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

С измененията в Наредба №2 се предвижда повишаване вниманието на участниците в движението към пешеходните пътеки, като на места с концентрация на пътнотранспортни произшествия, до входове на училища, детски градини, площадки за игра и други, се дава възможност да се предвиди изпълнение на пешеходни пътеки с пътна маркировка върху червена основа, чийто клас на съпротивление на хлъзгане е не по-малък от класа на съпротивление на хлъзгане на пътната маркировка.

 

С измененията в Наредбата се регулират и участъците, в които могат да се изпълняват пешеходни пътеки на червена основа, тъй като до сега те бяха изпълнявани по субективна преценка на различни места и във всякакви цветове.

 

Повишават се и изискванията за осветяване на пешеходните пътеки с цел подобряване на тяхната видимост. Завишават се и изискванията към строителните продукти за изпълнение на маркировката на пешеходните пътеки.

 

С основните промени в Наредба № 1 се цели подобряване на процеса на актуализация на генералните планове за организация на движението като се повишава контрола върху изпълнението му. Управляващият пътя (собственикът на пътя) се задължава да докладва резултатите от извършената проверка за обстоятелства, които могат да доведат до промяна на генералните планове, максимум на 5 години. Докладът, с оглед упражняване на контрол и одобряване на предложените мерки, ще се представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на съответния общински съвет в зависимост от управляващия пътя.

Подобрява се и сигнализирането на пешеходните пътеки като се въвеждат изисквания за  по-високи характеристики на светлоотразяващите фолиа за пътните знаци, които ще осигурят повишаване на видимостта им. Това се предвижда с основните изменения в Наредба № 18 от 2001 г.

 

Промените в трите наредби ще допринесат за повишаване на безопасността на движението, подобряване на видимостта на пешеходните пътеки, в т.ч. и чрез завишаване на изискванията към характеристиките на строителните продукти за тяхното изпълнение, както и чрез привличане на вниманието на участниците в движението към тях.

 

Наредбите са качени за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации, както и на сайта на МРРБ.