Община Общински съвет

Променят критериите и сроковете за прием на първолаци в община Велико Търново

Нова Общинска Наредба за приемане на ученици в първи клас ще гласува Великотърновския общински съвет по предложение на общинската администрация. Предложения, мнения и препоръки към Проектa се приемаха до вчера.

В изготвения нов проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново се регламентира водещ критерий за прием в първи клас, а именно, близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Във връзка с водещия критерий се въвежда и ново разпределение на групи.

Към първа група се отнасят деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

Към втора група се отнасят деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението; •Към трета група се отнасят деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.

Към четвърта група се отнасят деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. Налице ще е и нов срок за подаване на писмени заявление за участие в класиране за прием в първи клас за предстояща учебна година, както и нов срок за класиране на подадените заявления и срок за записване на децата.

Писмените заявления за участие в класиране за прием в първи клас за предстояща учебна година ще се подават в срок от 01.06 до 05.06 на всяка календарна година /в случай, че първият и/или последния ден е почивен ден, писмените заявления се подават от/до първия следващ работен ден/. Класирането на подадените заявления в училището ще се осъществява от 06.06 до 09.06 на всяка календарна година /в случай, че първият и/или последният ден от срока съвпада с почивен ден, класирането се извършва в първия следващ работен ден. На 10.06 на всяка календарна година /в случай, че 10.06 е почивен ден, на първия следващ работен ден/ ръководството на училището ще обявява списъците на приетите деца на първо класиране. Същите ще се поставят на видно място в училището, както и на интернет страниците на училището и Община Велико Търново. Записването на децата след първо класиране ще се извършва на 11.06. и 12.06 на всяка календарна година /в случай, че единият или двата дни от посочения срок са почивни, срока се удължава съответно с един или два дни/ само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище.

Свободните след първото класиране места ще се обявяват на 13.06 на всяка календарна година /в случай, че 13.06 е почивен ден, на първия следващ работен ден/. Попълването на свободните места чрез записване след второ класиране ще се извършва на 14.06 и 15.06 на всяка календарна година /в случай, че единият или двата дни от посочения срок са почивни, срока се удължава съответно с един или два дни/.

На 16.06 на всяка календарна година /в случай, че 16.06 е почивен ден, на първия следващ работен ден/ ще се обявяват останалите свободни места за трето класиране и попълването им ще се извърши в срок до 15.09 на всяка календарна година /в случай, че 15.09 е почивен ден, на първия следващ работен ден/. След трето класиране, родителите (настойниците) на деца,  незаписани в общинските училища на град Велико Търново, подават заявления за записване в училищата, в които има свободни места.

Проектът на новата Наредба ще бъде гласуван на заседание на местния парламент.