Образование

Проект за над 4 млн. лева ще изпълнява ВТУ в партньорство с още 6 университета

Шест нови магистърски програми въвежда от новата учебна 2022/2023 година Великотърновския университет в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Югозападния университет „Неофит Рилски” и Техническия университет в Габрово и чуждестранни висши училища от Гърция, Полша и Румъния. Това е възможно по проект „Иновативно образование в хуманитарните и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми” на обща стойност малко над 4, 175 млн. лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Продължителността му ще е 30 месеца.

Новите специалности ще са в професионалните направления „Филология”, „История и археология”, „Социални дейности” и „Обществени комуникации и информационни науки”. Това са „Дигитална култура: език, литература, комуникации“ в 2 и 4 семестъра; „Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология“ и „История и култура на Балканите и Източното Средизимноморие в късната античност и Средновековието“ – 2 семестъра; „Дигитални комуникации и медии“ в 2 семестъра и „Социални иновации и социални политики“ също в 2 семестъра. В рамките на проекта ще бъдат включени общо 759 студенти, 300 преподаватели от висшите училища и 55 докторанти и млади учени.

В резултат на изпълнението на проекта ще се подобрят нивото на дигитализация и цифровизация в преподаването на хуманитарните  и социални науки, което ще допринесе до въвеждането на гъвкави методи на хибридно и съвместно обучение, както и дигитализация на учебната среда и учебното съдържание и въвеждането на нови информационни и комуникационни технологични решения за виртуален университет във ВТУ, който е основен бенефициент по проекта.