Образование

Проект „Винаги различни, но винаги заедно“ реализират ОУ „Бачо Киро” и Обединеното училище в Джулюница.

Проект обедини усилията на две училища за различен етнически подход. „Винаги различни, но винаги заедно“ приключва през август. Той се реализира от Основно училище „Бачо Киро” във Велико Търново в партньорство с Обединеното училище в Джулюница. Проектът е с продължителност 23 месеца – от октомври 2017 до август 2019. Финансирането е от МОН, чрез Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и е на обща стойност 39 510 лв. „Винаги различни, но винаги заедно“ е насочен към създаване на условия за съвместни образователни дейности на ученици с различен етнически произход; изграждане на положителна нагласа към различната културна специфика и се стимулира междукултурното разбиране и общуване между ученици от двете училища в благоприятна и толерантна среда, посредством съвместни извънкласни дейности. 

„Предизвикателството бе да работим с училище, което е много различно от нашето, като брой и произход на училището. Тав за нас беше плашещо в началото, тъй като нашите ученици трябваше да учат, да играят, да спортуват, заедно с ученици от едно от най-елитните училища в Търново. Обогатихме се взаимно в различни отношения”, сподели директорът на училището в Джулюница Даниела Христова, като допълни, че поставените цели са вече изпълнени. По нейни думи едно от най-ценното е възможността на деца от различен етнос, социален статус и населени места, да бъдат заедно.

Трудности са срещнали и в ОУ „Бачо Киро”, призна ръководителят на проекта. „При нас, първата година беше наистина трудна, мога да си призная – трудно беше стартирането на дейностите по проекта, тъй като трябваше да положим много усилия в това да убедим родителите. Много бързо, обаче, децата видяха, че това им е полезно, че не е страшно и дори приятно. Още на първите срещи, макар и кратки, запознавайки се с децата от друго населено място, от друга общност, на тях им беше вече интересно”, сподели Даниела Стоянова, педагогически съветник и ръководител на проекта.

Проектът поставя и специфични цели, като гарантиране на равнопоставени условия и достъп за учениците от етническите малцинства и повишаване на образователните им резултати, формиране на етническа толерантност и приемане на представители от различни малцинствени общности. Сред основните цели на проекта е и намаляване броя на отпадналите ученици от етническите малцинства, мотивиране и подкрепа на учениците за продължаване на образованието им в гимназиален етап. За изпълнение целите на проекта са сформирани 6 групи: Гражданско образование, Клуб „Участвам и променям“, Клуб „Аз и светът“, Изкуства, Ателие „Пъстра черга“, Клуб „Рококо“, Клуб „АРТ“ и Спорт. По проекта се проведоха се и междуучилищни дейности: Зелено училище „Академия за приятелство“, Спортни състезания и Кулинарен уъркшоп „Никой не е по-голям от хляба“, Артпленер „Сръчковци“, Екскурзия с образователна цел до гр. Габрово „Торба лъжи“. Учители от двете партниращи си училища участваха в открити уроци с елементи на интеркултурно образование, обучение за работа в мултикултурна среда и кръгла маса за споделяне на добри практики за работа в интеркултурна среда.