Икономика

Провеждане на открити дни за заетите в сектора на туризма

В периода 10-14.09.2018 г. от 10:00 ч. в гр. Велико Търново в ресторанта на комплекс „Максимус“, ще се проведат 5 открити дни за бизнеса и медиите, както и за заетите в туристическия бранш по проект BG05M9OP001-4.001-0125-C01 „Трансгранични иновативни модели в туризма“. Проектът има за цел да внедри пакет от 4 бр. иновативни практики за заетите в сектора на ресторантьорството и хотелиерството. При изпълнението на проекта ще бъдат реализирани дейности с транснационален обхват за обмен на добри практики и въвеждане на социални иновации. Общата цел на проекта е да подобри благосъстоянието на човешките ресурси и дейността на предприятията, в туристическата сфера и предлагането на услуги на общественото хранене в туристически региони чрез междурегионално сътрудничество, насочено към трансфер на социални иновации и добри практики в областта на пазара на труда и качеството на работните места. Специфичните цели, които проекта поставя са идентифициране и трансфер на социални иновации и добри практики насочени към подобряване на дейността на предприятия, в туристическата сфера и предлагането на услуги на общественото хранене в туристически региони чрез междурегионално и транснационално сътрудничество . В тази връзка бихме искали да Ви поканим да вземете участие в  5-те открити дни, по време на които ще се предостави информация за реализацията на проекта, постигнатите резултати до момента и въвеждането на 4 иновативни практики, а именно: Иновативна практика №1: Видео обучение на работното място, Иновативна практика №2: Създаване на корпоративна група за изява на таланти, Иновативна практика №3: Регионален конкурс „Най-добър екип“, Иновативна практика №4: Създаване на корпоративна детска занималня за децата на заетите. Общата стойност на проект „Трансгранични иновативни модели в туризма“ е 199 992.00 лв.. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.