Съд

Проведоха обучение на новоизбрани съдебни заседатели

Окръжен съд – Велико Търново организира и проведе начално обучение на новоизбраните съдебни заседатели мандат 2020-2023 година. То се осъществи в Съдебната палата, по предоставени от Националния институт на правосъдието програма и материали. Лектор бе административният ръководител – председател на ВТОС съдия Теодорина Димитрова, която е преподавател към НИП.

По време на обучението бе представена информация за устройството на съдебната власт, статута на съдебните заседатели и етичнитe норми в тяхната дейност. Присъстващите бяха запознати и с основните понятия и принципи от наказателното право и наказателния процес. Дадени бяха насоки за организацията на работата им като членове на съдебни състави по първоинстанционни наказателни дела.

Съдия Димитрова им обясни, че съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите и че изборът им за участието в дела ще става на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. Новоизбраните заседатели поставиха въпроси, свързани със съкратеното производство и основанията, въз основа на които могат да си направят отвод от разглеждането на дадено дело.

На всички участници в обучението бяха раздадени обучителни материали, които ще могат да ползват в работата си като съдебни заседатели. Те получиха и удостоверения за преминатото обучение.

Двадесет и четири са новите съдебни заседатели в Окръжен съд – Велико Търново. Те встъпиха в длъжност през месец декември 2019 г. с полагане на клетва, когато започна 4-годишният им мандат.

Окръжен съд – Велико Търново има традиции в провеждането на обучения на съдебни заседатели. Обученията на заседателите от предходните мандати са реализирани по Наръчника на обучителя на съдебни заседатели, изготвен от съдии и служители от Апелативен район Велико Търново. През 2012 година е проведено пилотно обучение, а съдебните заседатели от мандат 2015-2019 са обучени в трите модула, разписани в изданието.