Икономика

През 2020 г. се предвижда да бъдат обявени обществени поръчки за АМ „Русе – Велико Търново“

Реализацията на проекта за строителство на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е един от основните приоритети, свързани с изграждането на модерна инфраструктура в Северна България. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при участието си в днешния парламентарен контрол.

Регионалният министър съобщи, че предстои в началото на следващата година изработеният идеен проект, за който има постановено и влязло в сила Решение по ОВОС, да бъде разгледан от Експертния технико-икономически съвет към Агенция „Пътна инфраструктура“. В момента се процедира проект на подробен устройствен план – парцеларен план за участъка Русе – Бяла и обхода на гр. Бяла. След приключване на всички необходими процедури той ще бъде внесен за одобрение от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като обектът не е национален, отчуждителният акт ще бъде постановен от областния управител на област Русе и връчен индивидуално на всеки собственик.

За трасето на бъдещата магистрала има сключен договор за издирване на археологически находки. Подготвят се процедура за избор на изпълнител за изработване на „Одит по пътна безопасност на фаза „Идеен проект“ и обществена поръчка за възлагане изработването на проект на ПУП-ПП за територията на област Велико Търново с идеен проект за пътен възел при пресичането с АМ „Хемус“.

Една от възможностите за финансиране на проекта е със средства от Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г., като търсят и други алтернативни варианти, включително и държавно финансиране. Обществените поръчки за проектиране и строителство и строителен надзор се предвижда да бъдат обявени през 2020 г. Реалното изпълнение ще започне след сключване на договори с избраните изпълнители.

В отговор на въпрос кои участъци от трасето на АМ „Хемус“ без строително разрешение има извършени строителни дейности и кой е техният възложите министърът съобщи, че няма възложени такива.

Във връзка с постъпили сигнали и констатирани дейности край р. Вит в землището на с. Брестница и с. Български извор на 21 и 22 ноември ДНСК е извърши проверка по документи в община Тетевен и в Областна администрация Ловеч и на място по трасето на бъдещата автомагистрала, която преминава в непосредствена близост до коритото на реката. Установено е, че в предходен период от време строителна техника е навлязла в коритото на р. Вит както над съществуващия мост, така и след моста при Боаза и е извършила почистване на реката чрез отнемане на наноси, баластра, отстраняване на храсти и дървета. С действията си изпълнителят „Хидрострой“ е нарушил закона както за водите и екологичното законодателство, така и сключения договор с областния управител на област Ловеч. Според подписания от него договор преди започване на работа, изпълнителят е бил длъжен да се обърне към РИОСВ – Плевен, Басейнова дирекция – Плевен, за да получи становище и разрешение за ползване на  воден обект, след което да се обърне към лицензиран лесовъд или община Луковит или Тетевен за маркиране. Констатирането и налагането на предвидените по закон санкции за тези нарушения на Закона за водите и на екологичното законодателство е в правомощията и от компетентността на органите на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен и регионалната инспекция по околна среда и водите в Плевен.