Денят

През декември 2018 г. най-често сме посрещали румънци

През декември 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 109 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 203, а на леглата – 4 552 . В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 4.8%, докато леглата в тях намаляват с 1.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2018 г. е 23 791, или с 1.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 5.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Реализираните нощувки от чужденци спрямо декември 2017 г. намаляват с 20.5% и са 2 839, а тези, реализирани от български граждани се увеличават с 1.7% и са 20 952.

През декември 2018 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 64.4% от общия брой нощувки на българи и 33.8% – на чужди граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.0% от нощувките на български граждани и 21.5% – на чужденци, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди тези дялове са съответно 21.6 и 44.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново през декември 2018 г. са 13 628, или със 7.2% по-малко в сравнение със същия месец на 2017 година. От всички пренощували лица 87.6% са българи, като най-голямата част от тях (59.5%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. Пренощувалите чужденци са 1 692, като 46.5% от тях са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния – 51.5% от всички пренощували чужденци.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2018 г. в област Велико Търново е 17.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 21.6%, следвана от тези с 3 звезди – 16.6% и с 1 и 2 звезди – 15.7%. Заетостта на легловата база в област Велико Търново през декември 2018 г. е същата както през декември 2017 година.

Общата заетост на леглата в област Велико Търново е с 6.4 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна за страната, която през декември 2018 г. е 23.4%.

Приходите от нощувки в област Велико Търново през декември 2018 г. са 994 500 лв., или с 6.3% по-малко в сравнение с декември 2017 година. Приходите от чужденци намаляват с 20.9%, а тези от български граждани – с 2.8%. Най-голяма част (52.2%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.