Поминък

През декември близо 600 зрелостници в страната се запознаха с възможностите за бъдеща работа

Близо 600 завършващи средното си образование ученици посетиха информационните дни на Агенцията по заетостта през последния месец на изминалата година. Общо 26 срещи бяха организирани в градовете София, Ботевград, Русе, Попово, Варна, Нови пазар, Пловдив, Велико Търново, Казанлък, Бургас и Разлог, като освен младите хора в тях се включиха също преподаватели и родители. Експертите от бюрата по труда представиха услугите на Агенцията по заетостта, насочени към младежи, както и полезна информация, улесняваща прехода от образование към заетост. Част от акцентите бяха възможностите за работа, курсове и квалификация.

Завършващите ученици от професионални гимназии и средни училища в страната се запознаха с тенденциите на трудовия пазар и посредническата дейност, осъществявана от местните поделения на Агенцията по заетостта. Кариерни консултанти, кейс мениджъри, младежки медиатори, ромски медиатори и експерти запознаха младите хора с услугите, предоставяни от бюрата по труда и кариерните центрове, и ги информираха за необходимите документи за регистрация като търсещи работа. Специално внимание бе обърнато на съдействието, оказвано по време на индивидуалните и групови консултации. Младежите бяха информирани, че могат да получат психологическа подкрепа, връзка с други институции, както и да бъдат включени в „Ателие за търсене на работа”, където да бъдат подпомогнати при усвояване на умения за кандидатстване за работа, изготвяне на CV и мотивационно писмо, успешно представяне пред работодател и др.

Зрелостниците бяха запознати с държавната политика по заетостта, отнасяща се до младите хора като приоритетна целева група за включване във всички подходящи програми, схеми и мерки за заетост и обучение. Завършващите ученици получиха информация за програма „Старт на кариерата”, насърчителната мярка за мобилност по чл. 42, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта, както и за други мерки и програми, осигуряващи възможности за тяхната реализация. Интерес у бъдещите абитуриенти породиха възможностите и условията за придобиване на допълнителна професионална квалификация чрез обучения в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. По време на информационните събития експертите обърнаха внимание и на изпълнението на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020.

Учениците получиха подробна информация и за възможностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, които са в процес на изпълнение и са подходящи за младежи до 29 години – схема „Младежка заетост”, проект „Обучение и заетост за младите хора”, проект „Готови за работа”. Участниците в срещите научиха и за дейността на EURES мрежата и трудовата мобилност в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. На част от срещите бе представен проект „Европейски корпус за солидарност” – инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят в полза на общности и хора от цяла Европа.

Особено интересни за дванадесетокласниците се оказаха дискусиите, свързани с обсъждане на възможностите за реализация по изучаваната специалност и разглеждането на най-търсените професии в съответните региони. В срещите се включиха и психолози към бюрата по труда, които представиха пред младите хора качествата, които трябва да притежават за успешна реализация, като не пропуснаха да отбележат значението на личната мотивация и позитивно отношение. В разговорите бяха засегнати важни въпроси по отношение на професионалния избор и желаната сфера на кариерно развитие. Обсъдени бяха и нагласите за продължаване на образованието във висше учебно заведение. Като следваща стъпка участниците в срещите се запознаха със свободните към момента работни места на първичния пазар на труда и обсъдиха с експертите от бюрата по труда възможностите за започване на работа на всеки един от желаещите. В този контекст младежите се запознаха с официалния сайт на Агенцията по заетостта и бяха нагледно консултирани за възможностите, които той предлага за своевременно информиране и търсене на свободни работни места чрез е–Трудова борса.