Коментари

Предстоят промени в правилата за етажната собственост

До 15 април тази година Министерството на регионалното развитие и благоустройството събираше предложения за промени в Законът за управление на етажната собственост. Основната цел е да се въведат нови правила за поддръжка на сградния фонд,  да се урегулира дейността на дружествата предоставящите услугата „професионален домоуправител“ и да се предвидят мерки за контрол при изпълнението на правата и задълженията спрямо етажната собственост.

„Законът има нужда от промяна. В последните три години срещнах доста казуси, които водят до това заключение. Почти невъзможно е да се сформира събрание с необходимия  кворум“, коментира Христо Данев- професионален домоуправител.

При сегашните правила за свикване на  Общо събрание е предвиден минимален брой присъстващи собственици или кворум, за да бъдат законни взетите от него решения. Според ЗУЕС представителите трябва да притежават поне 67% идеални части от общите части в сградата. При липса на кворум събранието се отлага с един час, когато необходимият миниум вече е 33 %.

Тези условия често възпрепятстват вземането на бързи и адекватни решения. Част от постъпилите предложения предлагат намаляването на кворума до 51%.

Откроява се и необходимостта от мерки, които трябва да бъдат обсъдени и приети, е свързана с повишаване ефективността на административнонаказателните процедури и повишаване събираемостта на вноските от собствениците в етажната собственост.

„Все още се срещат некоректни собственици. Имаме доста дела до момента. Образували сме изпълнително производство, което премина към публична продан на имота срещу длъжник за неизплатени задължения по отношения на етажната собственост. Възпрепятствахме и две кражби.  „, добави Данeв.

По повод на съдебните спорове в част от мненията се предвижда въвеждането на медиатор в Общинска администрация. Предложението е отправено с оглед предотвратяване на порочни практики, както и  с цел да се спестят средства от дела.

Що се отнася до дружествата предлагащи „услугата професионален домоуправител“ се предлага те да бъдат включени в отделен регистър, а дейността им законово регламентирана.

Последните направени  промени в закона са от 26 февруари тази година.