Икономика

Представят модула ИСУН 2020 във Велико Търново

На 25 ноември 2019 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Нова зала на Общински съвет – Велико Търново, ет. 3, ще се проведе информационна среща за представяне на надградения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020.

Обновеният модул ще бъде демонстриран от експерти от отдел „Информационни системи“ на Централно координационно звено (ЦКЗ) в Администрацията на Министерския съвет. Събитието се провежда със съдействието на Областен информационен център – Велико Търново. За участие са поканени представители на регионални медии, общини и институции, бенефициенти, неправителствени организации, студенти и преподаватели, служители от ОИЦ в Северен централен район.

Официалния старт на надградения и обновен публичен модул на ИСУН 2020 бе даден на 12 ноември т.г., с цел повече прозрачност и информираност на широката общественост. С промените се гарантира по-добра проследимост на управлението на средствата от европейските фондове и се предоставя възможност за извършване на повече и по-детайлни справки.

Информационната система за управление и наблюдение – ИСУН 2020 е изцяло уеб базирана. Тя е предназначена да събира и обработва данни за оперативните програми, изпълнявани в България в периода 2014 – 2020 година. Системата се състои от два основни модула – публичен и вътрешен. Публичният модул дава възможност за подготовка и подаване на проектно предложение, а след неговото одобрение, за управление и отчитане на резултатите от него. Системата предоставя актуални справки по райони за планиране, включително до ниво отделно населено място – информация за всички проекти, които се изпълняват на съответната територия със стойност на договорените и на реално изплатените средства по източници на финансиране. Вътрешният модул на ИСУН 2020 е предназначен за работа на звената за управление и наблюдение на програмите, одитиращи и сертифициращи органи, като с негова помощ се откриват нови процедури, оценяват се проектни предложения, сключват се договори, отчитат се и се наблюдават резултати.

Информационни събития в страната за представяне на обновения публичен модул на ИСУН 2020 се провеждат по график от 20 ноември до 5 декември, освен във Велико Търново и в градовете Стара Загора, Бургас, Русе, Шумен, Пловдив и Плевен.

Публичният модул на системата е достъпен на интернет адрес http://2020.eufunds.bg.