Икономика

Предлагат промени при вписване на имоти в кадастъра

Отстраняването на грешни данни в кадастъра ще се извършва за  сметка на собствениците на имотите, само ако данните за имотите им липсват въз основа на източниците, с които се създават кадастралните карта и регистри, или не могат да бъдат еднозначно определени въз основа на тях, ако собствениците не са изпълнили законовото си задължение.
Това предвижда една от предлаганите промени в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Друго предложение е да отпадне необходимостта за издаване на документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастъра. Целта е да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса.

Проверката за нанесените новопостроени или преустроени сгради в кадастъра ще се извършва служебно от органите, въвеждащи сградите в експлоатация, за които е осигурен достъп до информационната система на кадастъра, предвижда друга промяна.
Освен това се въвежда изискването удостоверяването на авторството на проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри да става чрез подписването им с квалифициран електронен подпис.
Отпада изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, включително и схемите на етажите. Данните ще се създават в цифров вид и да се поддържат чрез средствата на информационната система на кадастъра.

Срокът за възлагане, надграждане и внедряване на информационната система на кадастъра с необходимите функционалности остава 31 декември 2023 г.