Социални дейности

Предлагат промени в стажа, който се признава за пенсия

Да се допълни понятието „действителен стаж“ предлагат депутати от ДПС с промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен в Народното събрание. В момента законовото изискване за придобиване на право на пенсия за хората, които нямат достатъчно стаж, е възраст 66 години и 10 месеца за мъжете и жените, както и 15 години действителен осигурителен стаж.
Вносителите на промените обаче посочват, че „действителен стаж“ означава действително прослуженото време по трудово или  служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение или е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което човек е подлежал на задължително осигуряване за своя сметка и внесъл дължимите осигурителни вноски.
„Безспорно е, че редовната наборна военна служба не създава трудово правоотношение, но тя е била законово задължение за всички, подлежащи на наборна служба. Затова обяснението, че тя не може да се зачита за действителен стаж е лишено от правно основание“, посочват депутатите от ДПС.
Те напомнят, че времето на наборната служа се признава за стаж при пенсиониране при останалите случаи, което е неравнопоставеност за една група от хора.

Предлага се също така да се признава за трудов стаж времето, през което хората, които са били репресирани, са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери, места за задържане, както и времето, през което тези хора не са работили, когато са били интернирани изселвани и заселвани.

Тези промени ще дадат възможност на малък брой осигурени лица с недостигащ около 2 години осигурителен стаж да се пенсионират при условията на недостигащ стаж, предвидени в КСО, аргументират се вносителите.