Денят

Плановите проверки на язовирите и речните участъци в област Велико Търново вървят по график

166 са язовирите в област Велико Търново, съобщи областният управител инж. Георги Гугучков. Той уточни, че от тях класифицираните по степен на потенциална опасност са 147, като в първа висока степен са 71, във втора значителна степен са 17, а останалите 59 язовири са класифицирани в трета ниска степен на потенциална опасност.

От всички язовири в областта 20 са държавна собственост. Това са „Ал. Стамболийски“ и „Йовковци“, които са публична държавна собственост и се стопанисват от „НЕК“ ЕАД и „ВИК Йовковци“ ООД. 11 язовири се стопанисват от Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“, 4 са в управление на „Напоителни системи“ ЕАД, а 3 – на други структури. От останалите 127 язовири 116 броя са общинска собственост, 4 са на сдружения за напояване, а 7 –на физически и юридически лица.

Язовирите от първа и втора потенциална опасност се проверяват всяка година, а тези от трета степен – веднъж на три години. Тази календарна година в съответствие с утвърден от областния управител график, проверките започнаха на 10 май т. г. До момента са проверени 26 язовири: двата значими и тези на територията на общините Лясковец, Златарица и Горна Оряховица. До средата на месец юли предстои проверка в още 5 общини, а през месеците септември и октомври и в останалите две. От изпълнените проверки стана ясно, че техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на почти всички язовири е добро. За единиците язовири, при които възникват проблеми с облекчителните съоръжения, собствениците им своевременно предприемат мерки за отстраняването и в съответствие с предписанията.

Областният управител инж. Георги Гугучков съобщи още, че в програмата за планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии на областта за периода 2022 – 2024 г. са включени 20 речни участъка във всички общини с изключение на община Сухиндол. За тази година са предвидени 8 участъка. Поради отпуснато финансиране са предприети действия по изготвяне на инвестиционен проект за почистване на един речен участък, като същият е в процес на съгласуване.