Образование

ПГТ „Д-р Васил Берон“ участва в разработване на стандарти за ученически стажове

Като координатор на проект 2018-1-BG01-KA202-047863 „Професионално развитие на учители и обучители в ПОО с цел повишаване на социалното включване за учене на работното място” от секторна програма Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение по програма Еразъм +, училището, съвместно  с партньорите си от Белгия, Италия, Малта, Румъния и Испания започна разработване на процедури и правила при организиране на мобилни стажове на ученици. Целта е да се постигне качество на мобилните  стажове, така  че те да гарантират усъвършенстване на езиковите и  професионалните умения на учениците. Специално внимание ще се отдели на правилата за включване на деца със специални образователни потребности   в мобилните стажове с цел тяхната успешна трудова и социална реализация. Работата по този проект е естествено продължение на традициите и опита, които училището има при провеждане на мобилни стажове. Ежегодно ученици от Гимназия по туризъм провеждат практиката си в гр. Флоренция, Италия. Професионалната гимназия по туризъм продължава да търси и внедрява добри практики в обучението на учениците.