Прокуратура

Осъден за имотна измама на стойност 120 000 лв., обжалва условна присъда

С присъда по НОХД 2276/2019 г. Районен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Красимир А. М. от гр. Бяла за виновен в това, че на 07.05.2014г. в гр. Велико Търново в качеството му на пълномощник на дружество „Аутомакс- 03“ ООД, в кръга на пълномощията си, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у Г. P. Г., действащ в качеството му на управител и представляващ дружеството „Хермес 2011“ ЕООД, че дружество „Аутомакс – 03“ ООД е собственик на недвижим имот, намиращ се в землището на с.Раданово, общ. П. Тръмбеш – поземлен имот, с начин на трайно ползване,  стопански двор и площ 1,641 дка, заедно с построена в него масивна сграда, представляващ навес с площ 494 кв. м., заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота. С това причинил на „Хермес 2011“ ЕООД имотна вреда в размер на 120 000 лв., представляваща стойността на заплащането, но не придобито право на собственост върху имота. Причинената вреда е в големи размери, поради съдът му определя наказание „лишаване от свобода“ в размер на шест години и намалява така определеното наказание с 1/3, като му налага наказание четири години „лишаване от свобода“. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години (условно).

Със същата присъда Районен съд – Велико Търново осъжда подсъдимия Красимир А. М. да заплати на ощетеното юридическо лице „Хермес 2011“ ЕООД със законен представител Г. П. Г. сумата от 120 000 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултата на престъплението ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането.

Делото в Окръжен съд, насрочено за идната седмица, е образувано въз основа на въззивна жалба на подсъдимия.