Прокуратура

Окръжна прокуратура – Велико Търново отчита нисък ръст на оправдателните присъди

Окръжният прокурор Емил Денев отчете дейността на Окръжна прокуратура – Велико Търново за 2017 година. Отчетното събрание се проведе в присъствието на г-жа Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП, г-жа Мария Шишкова, заместник на главния прокурор при ВКП, Даниела Машева член на прокурорската колегия на Висш съдебен съвет, г-н Огнян Басарболиев – административен ръководител и апелативен прокурор на АПВТ.

 

През 2017г. са наблюдавани 6368 броя досъдебни производства. Приключени са били 3 776 броя, като всички в законовите срокове, с изключение на 1 дело. Забелязва се положителна тенденция за запазване на процентното съотношение на приключилите производства спрямо наблюдаваните, което говори за добра срочност при разследването.

Положително е, че през отчетния период е намалял общият брой на спрените досъдебни производства спрямо предходните години, като се забелязва трайна тенденция за намаляване на техния брой. Съществено е това намаление спрямо предходните две години, съответно с 257 броя спрямо 2016г. и с 260 броя спрямо 2015г.

През 2017г. на съд са предадени 1 063 лица, срещу 1 014 през 2016г.  През отчетната година е налице  известно увеличение на броя по този показател спрямо 2016г. с 49 лица.

Увеличава се броя на внесените в съда прокурорски актове сравнение с предходния статистически период. Съотношението по вид на внесените прокурорски актове, отнесено към предходния отчетен период показва превес на образуваните дела по внесени обвинителни актове, в сравнение с предходния отчетен период когато превес са имали внесените споразумения.

През отчетния период за съдебния район прокурорите от ОП-Велико Търново  са решили най-много преписки – 2 176 броя.

Осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт през 2017г. са 997. Нисък остава и процента на оправдателните присъди и решения. Относителният дял на постановените през 2017г. оправдателни присъди и решения (14 броя) спрямо общия брой на внесените в съда обвинителни актове и предложения по чл.78а от НК от прокурорите във Великотърновски съдебен окръг (635 броя) е 2,2 % (при 2,9% през 2016г. и 2,8% през 2015г.)

През отчетния период не са постановявани оправдателни присъди по дела със значим обществен интерес.

Окръжна прокуратура – Велико Търново  по натовареност на прокурорите се нарежда на трето място в страната и няма постановени оправдателни присъди. За втора поредна година няма и върнати дела от съда за допуснати процесуални нарушения.