Здравеопазване

Около 30 общопрактикуващи лекари не достигат в област Велико Търново

В Регистъра на лечебните заведения за извъболнична медицинска помощ и хосписите през миналата година в област Велико Търново са заличени 2 и са регистрирани 2 практики за първична медицинска помощ. Като резултат има отпадане на един лекар от първичната медицинска помощ през 2019-а, сочат данните от здравно-демографският анализ на РЗИ.

От регистрираните 178 индивидуални практики за първична помощ по дентална медицина осем не са отчели дейност за 2019 година в края й. Заличени са три и са регистрирани две нови индивидуални практики по дентална медицина. За разлика от лечебните заведения за първична медицинска помощ, новите регистрации при лекарите по дентална медицина са на нови за областта лекари. При груповите практики – новорегистрирана е една по дентална медицина, като същата не е отчела дейност през 2019 г. Една групова практика за първична медицинска помощ е заличена, като дейността се извършва от същите лекари в индивидуална практика на същия адрес.

Броят на регистрираните в лечебните заведения за първична медицинска помощ лекари не достига определения по Здравна карта брой. И през 2019 г. във всички общини има недостиг. При 162-ма общопрактикуващи лекари по Здравна карта в областта има регистрирани 103 индивидуални практики и 13 групови практики с 38 ОПЛ титуляри. Предвид факта, че 7 от регистрираните лекари не работят с НЗОК, се очертава недостиг от около 30 общопрактикуващи лекари за област Велико Търново,  уточнява здравно-демографският анализ на РЗИ за миналата година..

С увеличението на необходимия брой лекари по дентална медицина в публикуваната Здравна карта през 2018 г. се отчита малък недостиг на работещите в областта. Отчетената дейност на лекарите по дентална медицина през 2019 г. остава в същия обем. НЗОК са сключили договори с 202-ма лекари по дентална медицина в първичната помощ и 5 в специализирана дентална помощ. Разпределението на лекарите по дентална медицина обаче е неравномерно. Същите са концентрирани основно в двата големи общински центъра – Велико Търново (45%) и Горна Оряховица (18%).