Денят

ОИЦ – Велико Търново приключи втората си информационна обиколка в региона

Близо 150 души – представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др., участваха в поредицата от информационни срещи, проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново за втори път през годината. Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“ се проведоха в периода от 12 до 20 ноември 2018 г. във всички общини от Великотърновска област.

По време на срещите екипът на ОИЦ – Велико Търново представи актуалните възможности за финансиране на проекти до края на тази година и предстоящите възможности за кандидатстване по Оперативните програми съгласно техните Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2019 г. Предоставена бе и информация относно актуалните и предстоящи мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Представителите на общините проявиха интерес към процедурите по оперативните програми „Околна среда“, „Региони в растеж“ и процедура „Социално включване в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. От страна на местния бизнес интересът бе насочен към процедурите „Насърчаване на предприемачеството“ и „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Въпроси от страна на присъстващите бяха зададени във връзка с подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020, чиито срок изтича на 7 декември т.г. и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, която се очаква да бъде отворена за кандидатстване през май 2019 г.

Участниците в събитията бяха запознати с Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС в България, в който се публикува актуална информация за възможностите за кандидатстване за европейски средства и Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, чрез която по електронен път се подават проектните предложения.

 

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.