Денят Община

Обявиха още една територия в община Велико Търново за защитена

За защитена местност, със заповед на Министъра на околната среда и водите, е обявено „Средно поречие на река Негованка“. Територията се намира в землищата на село Ново село и село Емен, община Велико Търново, и е с обща площ от 521,865 дка.

Защитената местност е обявена с цел опазване на характерен карстов ландшафт, крайречни гори и групи вековни дървета по поречието на река Негованка, както и находища на застрашени и защитени растителни видове – елвезиево кокиче (Galanthus elwesii) и снежно кокиче (Galanthus nivalis), местообитания на застрашени, уязвими и защитени животински видове – черен щъркел (Ciconia nigra), обикновен мишелов (Buteo buteo), бухал (Bubo bubo), гарван гробар (Corvus corax), видра (Lutra lutra), европейска дива котка (Felis silvestris) и др.

Предложението за обявяване на защитената територия е внесено в МОСВ от кметство Ново село и Туристическо дружество „Академик – ВТУ“.

На територията на защитената местност са забранени редица дейности като строителство, промени в хидроложкия режим и речното легло на река Негованка, добив и изземване на инертни материали, разораване и залесяване и др.

Защитена местност „Средно поречие на река Негованка“ не се припокрива със защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Намира се в относителна близост до природна забележителност „Каньон на река Негованка“ и защитена зона „Емен“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.