Икономика Политика

Общинските съвети могат да освободят от такса смет фирми, преустановили дейността си

Общинският съвет ще може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за определен период от 2020 г. задължените лица – предприятия, които вследствие на извънредното положение, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината. Това решиха окончателно депутатите, които приеха на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси. Преустановяването на дейността за съответния период ще се удостоверява с финансови и други документи, по ред и начин определен от общинския съвет.

С измененията се прецизира датата за подаване на данъчна декларация за облагане с туристически данък и тя става 31 януари. В момента в закона е посочена датата 30 януари, но първият месец от годината има 31 дни и това води до заблуждение данъчно задължените лица относно края на срока.

Отпада задължението за представяне в съответната община на удостоверението за предаване за разкомплектоване на моторно превозно средство след прекратяване на неговата регистрация.

Със законопроекта се променя и Законът за движението по пътищата, като се допълва, че специален режим на движение могат да ползват и автомобили, предназначени за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния, на лечебни заведения към Министерския съвет и към министерствата на здравеопазването, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието и на транспорта.

С промени в Закона за автомобилните превози се разписва, че при временно спиране от движение на моторно превозно средство, собственикът или водачът му трябва в срок от 12 часа от прилагане на принудителната административна мярка да го придвижи до място за домуване.