Община Общински съвет

Община Велико Търново ще кандидатства за финансиране от 3,5 млн. лв. за подобряване качеството на въздуха

Великотърновският общински съвет даде съгласие община Велико Търново да кандидатства по процедурата „Зелени мерки в градска среда“, приоритет „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Процедурата ще е за участие, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като индикативния срок за обявяването й е м. октомври 2023 г. Целта е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици на територията на общини с нарушено качество на въздуха в периода 2017-2021 г. Според проекта, ще се инвестира в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на фини прахови частици и пречистването на въздуха по естествен път. Определения индикативен бюджет за община Велико Търново е 3 447 916 лв. Допустимо е съфинансиране от страна на бенефициента, като не се изисква допълнителен собствен принос.

Мария Христова