Култура Община

Община Велико Търново приема предложения за прояви, които да бъдат включени в Календара на културните събития

Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ започва приемането на предложения за културни събития, които да бъдат включени в Календара на културните събития на Община Велико Търново за 2020 година .

 

Предложенията трябва да съдържат:

 

  1. Организатор и партньори.
  2. Описание на събитието:

жанр в изкуството (музика, изобразително изкуство, литература, кино и др.);

тематика;

връзка с традиционни празници или чествания на годишнини и др.;

провеждано ли е до сега във Велико Търново и кога;

провеждано ли е в страната и кога, има ли сродно културно събитие/събития в страната.

  1. Дата и място на провеждане.
  2. Участници/изпълнители – проектен списък/брой.
  3. Програма – проект.
  4. Целева публика, прогнозен брой публика.
  5. Техническо обезпечаване и технически план (напр. ползване на общински площи, озвучаване, осигуряване на сцена, транспорт, техническо оборудване, реклама и др.).
  6. Финансов план на събитието и очаквано финансиране от бюджета на Община Велико Търново – проект.

Задължително е да се посочат данни по всички точки, максимално допустим обем:  две страници формат А4.

 

Предложения се приемат до 31 октомври 2019 година на e-mail: kultura_vt@abv.bg

 

За допълнителна информация: дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“, тел. 062/619 300 – Албена Ангелова.

 

Предложения могат да правят културни институти, читалища, НПО, творчески сдружения и гилдии, индивидуални творци, културни оператори, фирми, граждани.

Постъпилите предложения ще бъдат включени в проекта за Календар на културните събития 2020, който ще бъде представен на Великотърновския общински съвет за обсъждане и вземане на решение.