Икономика

Област Велико Търново на 16-о място по равнище на работната заплата в края на 2019-а

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2019 г., и са 66,9 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейност „Административни и спомагателни дейности” – с 12.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с  13.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.9 и 14.9%.

В края на декември 2019 г. в сравнение с края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.2 хил., или с 1.7%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейност „Преработваща промишленост” – с 1.0 хиляда, а най-голямо увеличение в дейност „Строителство” – с 0.5 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 12.4% и „Добивна промишленост” – с  8.3%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с  31.1%.

В края на четвъртото тримесечие на 2019 г. в частния сектор са работили 68.0% от всички наети в област Велико Търново.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. в областта е 1008 лв., за ноември – 999 лв. и за декември – 1031 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в областта е 1013 лв., като спрямо предходното тримесечие е по-висока с 39 лева, но е с 300 лв. по-ниска от средната за страната (1313 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 16-о място.

Най-голямо намаление на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо предходното трето тримесечие – с 4.3%, е регистрирано в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности”, а най-голямо увеличение се наблюдава в дейност „Образование” – с 13.2%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Велико Търново нараства с 11.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:

-„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 452 лева и

-„Държавно управление” – 1 271 лева.

И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

-„Хотелиерство и ресторантьорство” – 647 лева

-„Култура, спорт и развлечения” – 767 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.7%, а в частния сектор – с 10.6%.