Икономика

Обезвреждат над 600 тона пестициди от региона в Швейцария

Повече от 600 тона пестициди на територията на РИОСВ – Велико Търново ще бъдат предадени за окончателно обезвреждане в Швейцария по специален проект. Те се съхраняват в 12 склада, намиращи се във всички общини с изключение на Трявна, Златарица и Полски Тръмбеш.

С отваряне на склада за забранени и негодни за употреба продукти за растителна защита на община Свищов в с. Вардим стартира изпълнение на проекта в началото на декември. Той е за екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност. В дейностите на проекта са включени всички складове със залежали препарати за растителна защита на територията на инспекцията, информира директорът на екоинспекцията Елена Стефанова.

По проекта е предвидено приблизително 614 323 кг пестициди, съдържащи се в 11  основни склада и 600 000 кг земни маси, примесени с пестициди в един резервен склад, да бъдат преопаковани, транспортирани и предадени за окончателно обезвреждане. Дейностите по освобождаване на складовите помещения включва и тяхното саниране.

Освобождаването на всички складове на територията на РИОСВ – В. Търново се очаква да приключи до средата на следващата година. Проектът „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност” се изпълнява от ПУДООС към МОСВ в рамките на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

След приключване на проекта, РИОСВ ще контролира само 4 площадки с общо 46 бр. ББ-кубове в землищата на три населени места на община Полски Тръмбеш и в землището на Стражица. Площадките с ББ-кубове, също са в добро състояние, с обновени обозначителни знаци и номера.