Денят

Няма тежки метали в язовир Добри дял

Няма тежки метали във водите на язовир „Добри дял” край Лясковец, съобщиха от РИОСВ- Велико Търново. На 5-ти юли експерти от екоинспекцията и представители на Басейнова двирекция извършиха проверка във връзка с получен сигнал за наблюдавано оцветяване на водата в крайбрежните участъци на язовира. Анализите на взетите водни проби не са показали замърсяване на язовира и дерето.

Изследваните на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост на водата в язовира съответстват на добро състояние на водния обект съгласно Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води. За изследваните две водни проби от вливащото се в язовира дере, получените резултати за рН съответстват на добро състояние, а резултатите за разтворен кислород и електропроводимост – на умерено състояние на водния обект.

Резултатите от изпитванията на пробите за съдържание на металите: арсен, олово, хром (шествалентен), хром (общ), никел, цинк, кадмий и мед, са по-ниски от допустимите стойности. При огледа на язовира и вливащото се в него дере Брода не е установено наличие на мъртва риба, а зелено оцветяване на водата в отделни участъци на язовира.

За изясняване характера и степента на вероятно замърсяване на водния обект от представител на Регионалната лаборатория във Велико Търново са взети четири водни проби за изследване: от яз. „Добри дял“, от дере Брода и от отпадъчните води, зауствани в дере Брода от производствено предприятие в района. Те ще се изследват по показателите: арсен, олово, хром (шествалентен), хром (общ), живак, никел, цинк, кадмий, мед, цианиди, нефтопродукти.