Икономика

Нова глоба от 20 000 лв. наложи РИОСВ на Кроношпан

През декември 2022 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 86 проверки на 82 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 66 са планови проверки и 20 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 13 предписания.

През периода са съставени три акта за установени административни нарушения. Два акта са на физически лица за нарушения на забраните и ограниченията, определени в заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000190 „Витата стена“ (разораване на пасища), съставени по Закона за биологичното разнообразие. Третият акт е на дружество, което не е изпълнило задължението си за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух.

Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 22 300 лв., едното от които е на „Кроношпан България“ ЕООД за налагане на имуществена санкция от 20 000 лв. Глобата е за това, че на 26.09.2022 г. дружеството е допуснало разпространението на миризми в жилищен квартал „Зона Б“ и жилищен квартал „Бузлуджа“ на гр. Велико Търново, дължащи се на отделяните летливи органични съединения при процесите на сушене, извършвани на площадката на ул. „Дълга Лъка“. Нарушението се явява неспазване на условие в комплексното разрешително, а именно: „Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.

Общо събраните от РИОСВ – Велико Търново суми по наложени санкции в предишни периоди са 4 802,52 лв. От получените суми 3 842 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.) и Община Велико Търново (1 600 лв.).

През месеца са постъпили 4 сигнала от граждани за птици в безпомощно състояние, всички от вида Малък ястреб, намерени в землищата на гр. Трявна, с. Момин сбор (общ. Велико Търново), гр. Севлиево и на пътя между с. Бутово и гр. Павликени. Птиците са изпратени за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.