Политика

Народният представител от ГЕРБ Станислава Стоянова с въпрос към министъра на земеделието за мерките срещу обезлюдяване на селата

Министерството на земеделието, храните и горите вече е представило проект на Стратегия за цифрово земеделие, която ще формулира приоритетите и целите на политиката в областта на цифровата трансформация на земеделието и ще заложи конкретни мерки и дейности за тяхната реализация. Младите земеделски производители са носители на потенциал за осъществяване на прехода към цифрово земеделие. Автоматизацията на производствените процеси ще даде силен тласък на производителността на труда и ще допринесe за по-ефективното оползотворяване на ресурсите и за формирането на стабилни доходи. Това заяви днес министърът на земеделието Румен Порожанов в отговор на питане на народния представител от Великотърновска област Станислава Стоянова. Депутатът от ПГ на ГЕРБ постави въпроса – какви мерки трябва да се предприемат в България за привличане на младите хора в сектор „Земеделие“? Че обновлението на поколенията са приоритет в концепцията за новата Обща селскостопанска политика на ЕС, поради застаряването на хората, ангажирани със земеделска дейност и обезлюдяването на селските райони, стана ясно по време на изслушването в Парламента на земеделския министър, който говори за подпомагането на земеделския сектор и тенденциите в общата селскостопанска политика през новия програмен период.

По думите на министъра общата селскостопанска политика има значителен потенциал за стимулиране на навлизането на млади земеделски стопани в сектора на земеделието, но въпреки това, продължават да се наблюдават процеси на влошаване на демографската структура на заетите със земеделски дейности и на обезлюдяване на селските райони, което не е само предизвикателство за България, а тенденция във всички държави членки на ЕС и дори проблем от глобално измерение. Според Порожанов една от реалните възможности за противодействие на тези негативни процеси, наред със стимулиране на придобиването на образование, различни обучения и повишаване на квалификацията, както и на безвъзмездно предоставяне на съвети и консултации, е извършването на ускорена цифрова трансформация на българското земеделие. Министърът допълни, че на ниво ЕС, дефинирането на конкретните нужди на младите земеделски стопани и прилагането на взаимодопълващи се мерки по двата Стълба, в рамките на бъдещата обща селскостопанска политика, съчетани с мерки на национално равнище, които да улесняват достъпа на младите хора до кредитиране, облекчения при стартиране на бизнеса, възможности за придобиване на земя и евентуални данъчни облекчения, ще се отрази благоприятно върху процеса по обновяване на поколенията. „През последните години в страната ни се наблюдава повишен интерес от страна на младите към развитие на бизнес в областта на земеделието, което до голяма степен се дължи на предоставената подкрепа през последното десетилетие, насочена към осигуряване на приемственост между поколенията и насърчаване на предприемачеството сред младите хора”, каза още Румен Порожанов.