Денят

Намаляват децата в яслите във Великотърновска област

20 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на  детски градини  с общо 972 места в тях функционират в област Велико Търново, отчитат от Бюро „Статистически изследвания” в старата столида в Деня на детето. В сравнение с предходната година  местата в детските ясли в областта през 2017 г. намаляват с 32, като в самостоятелните детски ясли местата са 766, а в яслените групи към детските градини – 206.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. в област Велико Търново е 16.1% (с 0.8 процентни пункта по-ниска от средната за страната).

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в областта са постъпили 896 деца, или със 71 деца по-малко в сравнение с 2016 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 829 деца. От тях момчета са 438, а момичета – 391. В сравнение с предходната година броят на децата в детските ясли към 31.12.2017 г. намалява с 59.

Най-голям е относителният дял на децата на 2 годишна възраст – 83.0%, следван от дела на децата на 1 година – 15.8%.

В края на 2017 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, е 13.8%, с 0.4 процентни пункта по-нисък спрямо предходната година.

За да осигурят условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата, към края на 2017 г. в детските ясли в областта работят 266 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 132, като 131 от тях са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 134 души.