Икономика

Над 300 безработни по-малко през юли спрямо предходния месец

В края на месец юли регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 2 949, като спрямо юни намалението е с 322 лица (спад с 9,8%). В сравнение с месец май те са с 637 по-малко или спадът е от 17,8%. В същото време увеличението спрямо юли 2019 г. е с 1 399 лица.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през юли е 6,2%,  при 7,1% за област В.Търново и 7,9% за страната. Отчита се спад от 0,4 процентни пункта в сравнение с предходния месец юни и от 1,3 процентни пункта спрямо май, когато бе отбелязан пикът на регистрираната безработица през годината в резултат от COVID-19 кризата. На годишна база ръстът е с 1,4 процентни пункта. По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 5,3%, община Елена 11,7% и община Златарица 21,1%.  За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 339 безработни лица. Освен тях, други 22 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

През месец юли 2020 г. броят на започналите работа безработни лица достигна 583, като 88,0% от тях са устроени в реалната икономика, сочат данните от месечната статистика на Агенцията по заетостта. Други 18 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през юли чрез бюрото по труда. В сравнение с месец юли 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни – с 89,9%. През юли най-много започнали работа се отчитат в сектора на преработващата промишленост – 37,9% от всички започнали работа, следвани от строителството – 17,4%, търговията, ремонта на автомобили – 12,0%, хотелиерство и ресторантьорство – 4,7%, образование – 4,7%, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения – 4,7%, административни и спомагателни дейности – 4,1% и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 27 безработни лица от рисковите групи – 12 по програми и мерки за обучение и заетост и 15 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, 2 732 търсещи работа участваха през месеца в подновените форми на изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилно бюро по труда, срещи с трудови посредници и др. – всички, фокусирани върху привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на търсещи работа или неактивни лица, т.е. неработещи, неучещи и нетърсещи работа или обучение, с фокус към младите хора. Други 140 безработни участваха в групови мероприятия за професионално и кариерно консултиране, Ателие за търсене на работа, мотивиране за активно поведение на пазара на труда. В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца са включени 73 безработни лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 281, като 84.0% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (40,0%), хотелиерството и ресторантьорството (12,8%), строителството (11,4), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (7,8%), образованието (6,8%), създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения (5,3%) и административните и спомагателните дейности (4,6%).

Най-търсените професии през месецa са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; преподаватели; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; помощници при приготвяне на храни;  персонал, полагащ грижи за хората и др.