Съд

Наградиха съдия Лидия Чобанова със златен почетен знак от Висшия съдебен съвет

След 25 години стаж в съдебната система, от 01.12.2017 г. съдия Лидия Чобанова е освободена от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник председател“ на Апелативен съд – Велико Търново, както и от длъжността „съдия“ на основание чл. 165 ал. 1, т. 1 от ЗСВ (пенсиониране при навършване на 65 години)

Решението за нейното освобождаване бе гласувано на заседание на Съдийската колегия на ВСС на 07.11.2017 г., като на същото заседание и на основание чл. 303, ал.2, т.2, б „а“ от ЗСВ е взето решение Висшият съдебен съвет да поощри съдия Чобанова с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за това поощрение е направено от г-н Янко Янев, адм.-ръководител и председател на Апелативен съд – Велико Търново, след получено положително становище от Комисията по професионална етика при ВТАС.

Също така, в качеството си на председател на Апелативен съд – Велико Търново, г-н Янев връчи  специален плакет на г-жа Чобанова в знак на благодарност за дългогодишната и безупречна работа като съдия, зам.-председател и ръководител на гражданското отделение на съда.

Г-жа Лидия Петкова Чобанова има 42 години юридически стаж. Завършила е Юридическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ през 1975 г. Стажът и като стажант-съдия преминава в Окръжен съд – София, а след приключването му работи последователно като юрисконсулт и адвокат към Адвокатска колегия – гр. Ловеч и Адвокатска колегия – гр. Велико Търново.

Работата си като съдия започва в началото на 1992 г. в Районен съд – Велико Търново. От 1993 г. до 1998 г. е съдия в Окръжен съд – Велико Търново, а от 04.05.1998 г. е избрана за съдия в Апелативен съд – Велико Търново, като по този начин става един от първите седем съдии в състава на новосъздадения съд.

От 2004 г. г-жа Чобанова е зам.-председател на Апелативен съд – Велико Търново, като заема ръководната длъжност до пенсионирането си. Като ръководител на гражданското отделение на съда през последните 13 години, ролята и за постигнатите днес много добри резултати в бързината и качеството на правораздаването на това отделение е огромна.

За нейният висок професионализъм като съдия е показателен фактът, че 95% от съдебните актове, по които е била докладчик през последните три години са били потвърдени при инстанционния контрол от ВКС, а 89% от тези дела са били решени в тримесечен срок.

През продължителната си работа в органите на съдебната власт, съдия Чобанова няма наложени наказания, а в Комисията по професионална етика никога не са получавани сигнали срещу нея за нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.