Денят

Навършват се 50 години от приемането на Живковската конституция

На 18 май 1971 г. е приета нова Конституция на Народна република България, известна като Живковска конституция. Конституцията е приета от 5-то Народно събрание. Тя е основен закон, уреждащ обществено-политическите и стопански отношения, държавното устройство и основните права и задължения на гражданите на Народна република България за периода от 18 май 1971 до 12 юли 1991 г.
Осмият конгрес на Българската комунистическа партия, проведен през 1962 г., взема решение за изработване на нова конституция. За целта последователно 4-то Народно събрание и 5-то Народно събрание избират конституционна комисия съответно от 60 и от 78 народни представители. Председател на комисията е Тодор Живков. Изработеният проект е публикуван за всенародно обсъждане на 30 март 1971 г.

Последната редакция на конституционния текст е одобрена на заседание на 5-то Народно събрание. Взето е и решение за провеждане на референдум. Проведен е на 16 май 1971 г. От 6 174 635 гласоподаватели в референдума участват 99,7%, от които 99,96% гласуват “за”. На 18 май 1971 г. конституцията е приета на тържествено заседание. Същия ден е публикувана в “Държавен вестник” и влиза в сила.
Конституцията регламентира икономическото и обществено-икономическото устройство. Определя ръководната роля на БКП. Върховен орган на държавната и законодателната власт е Народното събрание, което работи на сесии. Постоянно действащ негов орган е Държавният съвет. Висш орган на изпълнителната власт е Министерският съвет. Върховната съдебна власт се състои от тогавашния Върховен съд и главен прокурор. Местното управление е 2-степенно в общини и окръзи. Осъществява се от изборни народни съвети.

От 15 януари 1990 г. Народното събрание отменя чл. 1 за ръководната роля на БКП. От 3 април 1990 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Конституцията на НРБ (обнародван в “Държавен вестник”, бр. 29 от 10 април 1990 г.), с който се закрива Държавният съвет и вместо него се създават постовете председател (президент) и заместник-председател (заместник-президент) на Републиката. Председателят е държавен глава на страната. От 15 ноември 1990 г. Народна република България е преименувана на Република България.