Икономика

МРРБ кани НПО-та от Велико Търново за разработване на стратегия по Програма „Румъния – България“ 2021 – 2027 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отправя покана към юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от Северен централен район (и по-конкретно области Велико Търново, Русе, Силистра), които желаят техни представители да бъдат включени в състава на Работна група за изработването на териториална стратегия за интегрирани мерки по Цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите“ на Програмата за сътрудничество „Интеррег VI-A Румъния – България“ 2021-2027 г.

Изисква се кандидатстващата организация да има най-малко две години опит с изпълнение на проекти, програми и/или дейности, доказващи опит в разработване и/или изпълнение, и/или наблюдение, и/или оценка на стратегии, програми, политики, или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз. Следва да се знае, че за участието в Работната група няма да се получава възнаграждение, включително няма да се възстановяват разходи за транспорт, настаняване и дневни, когато биха се провеждали присъствени заседания, както и че работният език на заседанията и на всички документи по бъдещата Програма ще бъде английски език. Очаква се стратегията да бъде изработена за няколко месеца, както и повечето заседания да се проведат чрез видеоконферентен разговор.

Стратегията ще обхваща цялата допустима територия на Програмата, която включва седем окръга в Румъния (Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Мехединци) и осем области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 11 февруари 2021 г., включително.

https://www.mrrb.bg/bg/pokana-do-yuridicheski-lica-s-nestopanska-cel-za-uchastie-v-rabotna-grupa-za-izrabotvane-na-teritorialna-strategiya-po-programa-interreg-vi-a-rumuniya-bulgariya-2021-2027-g/