Образование Прокуратура

МОН сезира Главния прокурор относно решение на Академичния съвет на ВТУ

Министерството на образованието и науката, след проверка във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, е сезирало Главния прокурор на Републиката относно решение на Академичния съвет.

Ето и пълния текст на констатациите след извършената от Министерството проверка във ВТУ :

В изпълнение на Заповед No РД 09-937/28.05.2018 г. на министъра на

образованието и науката комисия на Министерството на образованието и науката извърши проверка във Великотърновския университет „Св. св Кирил и Методий“ в периода 11-13 април 2018 г.

Предмет на проверката беше установяване достоверността на взето решение на Академичния съвет по т. 4.4.6. за признаване на висше образование на 170 италиански граждани, съгласно протокола от заседанието на съвета на 18.04.2016 г., обстоятелствата и причините, поради които цитираният протокол е допълнен с несъществуващо решение, както и установяване на лицата, обявили това решение на

интернет страницата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. За установените факти е съставен констативен протокол.

До проф. Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, са отправени следните препоръки:

Контролният съвет на висшето училище да извърши проверка по чл. 58а от

Закона за висшето образование за установяване на наличие на нарушения при издаване от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ на свидетелства за професионална квалификация „учител“ на италианските граждани, записани и незаконосъобразно обучавани в Европейския политехнически университет – Перник; да се обезсилят свидетелствата за професионална квалификация „учител“, издадени на италианските граждани в нарушение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с ПМС

No 289 от 7.11.2016 г.; да се потърси дисциплинарна отговорност от всички

длъжностни лица, допълнили протокола от заседанието на Академичния съвет на университета от 18.04.2016 г. с несъществуващо решение по т. 4.

4.6.; при упражняване на правомощията, дадени по закон, ректорът да не се

допуска действия, които биха породили съмнения за наличието и прикриване на закононарушения; да бъде актуализиран Правилникът за дейността на Информационния център на университета, в който действията на оторизираните потребители да бъдат ясно дефинирани, в длъжностните им характеристики да бъдат разписани правила за достъп до публикуване на данни в информационната система.

Във връзка с поставения в сигнала въпрос дали е осъществен състав на

престъпление по Наказателния кодекс, е сезиран Главният прокурор на Република България.