Култура

Министерството на културата започна информационна кампания по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

На 19 септември 2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в „Нова зала“, етаж 3 на Община Велико Търново, площад „Майка България“ № 2, гр. Велико Търново, ще се проведе информационен ден по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ от Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Събитието се организира от Министерство на културата с логистичното съдействие на Областен информационен център – Велико Търново.

В началото на септември Министерството на културата обяви първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ от Програма PA 14. По процедурата могат да кандидатстват всички нетърговски, публични или частни, както и неправителствени организации,  регистрирани  като  юридически  лица  в  България, чиито принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор. Допустими кандидати по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ са и общинските администрации. Допустими партньори по настоящата покана могат да бъдат юридически лица, регистрирани в България, така и такива от страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Общият  размер  на  безвъзмездната финансова помощ по процедурата 1 582 353 евро. Минималният размер на финансовата подкрепа за един проект е 50 000 евро, а максималният размер възлиза на 200 000 евро. Проектни предложения могат да се подават до 3 декември 2019 г. Срокът  за  изпълнение  на проектите може да бъде от 6 до 24 месеца.

По Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ от Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ ще бъдат подкрепени проекти в следните тематични области:

– изкуства (кино, театър, танц, музика, литература, визуални изкуства, творчески индустрии), култура и занаяти в тяхното  многообразие, които да бъдат представени пред обществеността;

–          представяне на нови културни събития и мероприятия и развиване на публика, които да допринесат за мултикултурния диалог на местно и регионално ниво.

Ще се финансират проектни предложения свързани с организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи на местно и на регионално ниво, които ще съживят периферните пространства, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и ще привлекат и ангажират нови публики.

Повече информация, Насоките за кандидатстване, както и всички необходими документи по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ са налични в информационната система ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/edb6005c-2b48-4e1f-9a8c-cc5f97d8cce2.

Информационната кампания за процедура „Подобрен достъп до изкуства и култура“ от Програма PA 14 стартира на 10 септември в София, като информационни събития ще се състоят освен във Велико Търново и в градовете Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Плевен, Стара Загора, Благоевград и Враца.

Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ е с общ бюджет от 10 000 000 евро, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Програмен оператор на средствата за култура от програмата през периода 2014-2021 г. е Министерство на културата на Р България, а програмен партньор от страните донори е Съвета по изкуствата – Норвегия. По Програмата се подкрепят проекти, които подобряват условията на представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства, и групи. Разширяване на достъпа до култура е също сред целите на програмата.