Икономика Община

Мариела Цонева беше представител на НСОРБ при подготовката на Интеррег VI-A Румъния-България 2021-2027

Мариела Цонева, директор дирекция „Общинско развитие“ в община Велико Търново, беше представител на Националното сдружение на общините в република България на заседанието на Съвместната работна група за подготовката на бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Румъния-България 2021-2027.

Групата одобри финалната версия на Програмата за периода 2021-2027 г., индикативният бюджет на която е над 207 млн. евро.  Програмата ще е насочена към: опазването на околната среда и борбата с климатичните промени; подобряването на свързаността в региона, чрез развитие на ж. п. мрежите и навигацията по р. Дунав; инвестиции в образованието и реализацията на Интегрирана териториална стратегия.

Най-голям дял от средствата, над 93 млн. евро, са предвидени за дейности с принос към изпълнението на „Зелената сделка“ и климатичните изменения. Стратегически инвестиции и покани на конкурентен подбор, ще бъдат насочени към съвместни проекти за предотвратяването на бедствия и извънредни ситуации, изграждането на зелена инфраструктура и намаляването на замърсяванията в населените места по поречието на Дунав.

Над 70 млн. евро се предвижда да бъдат инвестирани в Интегрираната териториална стратегия, в подкрепа на местните общности от двете страни границата, които ще могат да определят сами приоритетните си инвестиции в сферата на туризма и свързаните с него сектори. Сред стратегическите приоритети на Стратегията е доизграждането на Вело маршрута „Евровело 6“. Чрез него ще имаме достъп до велотрасе от 3 653 км, свързващо важни туристически атракции в Европа.

Три проекта от стратегическо значение се залагат по Програмата, всичките с водещи бенефициенти от Румъния -„DISMAR – Интегрирана система за маркиране на р. Дунав“ на стойност 8 млн. евро на Администрацията на Долен Дунав, „Рационализиране на трансграничното сътрудничество: Съвместен подход за устойчивостта на бедствия –  2“ на стойност 19.5 млн. евро, с водещ бенефициент Генералния инспекторат по извънредни ситуации и Превенция на рисковете по р. Дунав. на стойност 14 млн. евро, иницииран от  Министерството на околната среда на Румъния.

По настояване на НСОРБ, изразено в рамките на общественото обсъждане на Програмата, местните власти/общините са включени сред основните целеви групи и по 4 й Приоритета.

В структурите за изпълнението на бъдещата Програма няма промени в сравнение с тези от програмен период 2014-2020. В допълнение към Съвместния секретариат в Кълъраш,  се предвижда и създаването на 2 информационни бюра в Русе и София. По  ситуирането на това в столицата  се водят разговори с Европейската комисия.

До март, Програмата следва да бъде одобрена от правителствата на Румъния и България, след което до 2 април, ще бъде официално депозирана пред Европейската комисия.