Съд

Липсата на сграда остава най-големия проблем пред Административен съд Велико Търново

1356 дела са постъпили през 2017 година в Административен съд Велико Търново, сочи в отчета си председателят Георги Чемширов. Рязко са се увеличили делата, свързани с оспорването на подзаконовите нормативни актове, издавани от общинските съвети. Техният брой отчетливо нараства от 11 през 2015г., на 31 през 2016г. за да достигне 56 бр. през 2017г. Това увеличение се дължи на предприетите действия отстрана на Прокуратурата на Република България за отмяна по пътя на оспорването на редица текстове в подзаконови нормативни актове на органите на местното самоуправление, които противоречат на нормативни актове от по-висока степен.

Основният неразрешен проблем за Административен съд Велико Търново от гледна точка на материалната и техническа обезпеченост и през 2017г., както и през всички останали години остана осигуряването на подходяща сграда за нуждите на съда, претърпя развитие. След като беше закупена сграда в края на 2012г., Министерството на правосъдието не обяви  обществена поръчка за проектиране, ремонт и преустройство.

Същевременно съдът продължи да работи в екстремни условия – ежедневно се налага гражданите да изчакват продължително време  ред, за да бъдат обслужени в деловодството и пред едната от двете съдебни зали, които се намират в непосредствена близост до кабинетите на съдиите. За нуждите на съдиите и служителите се използва тоалетната на сметната палта, като е невъзможно обособяване на отделна такава за граждани. Към момента съдът не разполага с помещение за архив, като делата, които са архивирани, се намират по всички стаи, включително и в съдийските кабинети, както и коридорите на сградата в метални шкафове. Липсва възможност за обособяване на помещение за регистратура за класифицирана информация. Административен съд В. Търново стана може би един от малкото съдилища в страната с нерешен сериозен сграден проблем. В резултат изкопните работи в района на Старото военно училище по-голямата част от двора е практически неизползваема и достъпът на автомобили , респективно на граждани до съда е силно затруднен.

В края на 2015г. от Министерството на правосъдието бе обявена  обществена поръчка с предмет „Техническо заснемане, конструктивно обследване, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на сграда, находяща се на ул. „Иван Вазов“ №1 в гр. В. Търново, за нуждите на Административен съд – В. Търново“. Избраният изпълнител изготви необходимата строителна документация, като беше издадено Разрешение за строеж №150/21.07.2016г. по описа на Община В. Търново и одобрени изготвените инвестиционни проекти. Съгласно изготвена количествено-стойностна смета от проектанта, стойността на предстоящите строително-ремонти работи ще е в размер на 1 588 231,72 лв., без в тези разходи да се включват тези за необходимото обзавеждане и оборудване за нуждите на съдебната палата. Общият срок за извършването на ремонтните дейности според проекта е от около 12 месеца.

Тъй като вече Висшият съдебен съвет управлява недвижимите имоти на съдебната власт, през юли миналата година откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд Велико Търново на адрес гр. В. Търново, ул. „Иван Вазов“ №1“. За този обект са били подадени оферти от Гражданско дружество по ДЗЗД „Темида 2017“ и „НСК София“ ЕООД. След като първото е било отстранено от процедурата, то е обжалвало избора на изпълнител пред Комисията за защита на конкуренцията, като сагата е стигнала до Върховния административен съд. Делото е гледано на 13 февруари тази година и се очаква решение.

Междувременно в Административен съд Велико Търново очакват през настоящата година нарастване на делата по Закона за подпомагане на земеделските производители и  Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Тези дела се отличават със значителна фактическа и правна сложност, тъй като материята, свързана с усвояване на средства от Европейските фондове, е нова, съдебната практика се създава в момента най-вече от първоинстанционните съдилища и много проблеми и неясноти в правораздаването се отработват в движение.

През 2017г. делата за оспорване на актове на разплащателни агенции са били общо 50 бр.