Здравеопазване

Легловият фонд на заведенията за болнична помощ е нараснал с 5,8% през 2017 година

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са  13 с 1 542 легла, като 10 от тях са болници с 1 266 легла, заведенията за извънболнична помощ са 61 с 43 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 6 с 64 легла, сочи проучване на отдел „Статистически изследвания” във Велико Търново.

В сравнение с 2016 г. легловият фонд на заведенията за болнична помощ в област Велико Търново нараства с 5.8%.

Многопрофилните болници са 4 със 757 легла. Те представляват 40.0% от болниците и в тях е съсредоточен 59.8% от легловия фонд на всички болници и 49.1% от легловия фонд на заведенията за болнична помощ в областта. Легловият фонд в тези болници варира в широки граници – от 87 до 368 легла.

В сравнение с 2016 г. легловият фонд на заведенията за болнична помощ в област Велико Търново нараства с 5.8%.

Многопрофилните болници са 4 със 757 легла. Те представляват 40.0% от болниците и в тях е съсредоточен 59.8% от легловия фонд на всички болници и 49.1% от легловия фонд на заведенията за болнична помощ в областта. Легловият фонд в тези болници варира в широки граници – от 87 до 368 легла.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2017 г. тези заведения са 6 с 64 легла, в това число хосписите – 2 с 39 легла. В сравнение с края на 2016 година няма разлика в броя на другите лечебни и здравни заведения, докато легловият им фонд бележи спад с 19.0%.

В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Велико Търново практикуват 755 лекари. Лекарите по дентална медицина са 214, а медицинските специалисти по здравни грижи – 1 296, от които 900 са медицински сестри, 156 – лаборанти, 106 – фелдшери и 36 – акушерки. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 1 094 души друг персонал с немедицинско образование.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 6.1 на 10 000 души от населението.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 146, или 19.3% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Педиатрия – 44 (5.8%), Спешна медицина – 42 (5.6%), и Кардиология и Хирургия  – съответно 37 (4.9%) и 36 (4.8%).