Община

„Красива България” одобри за финансиране проект за реконструкция в Дома в Церова кория

Управителният съвет на проект „Красива България“ одобри  проект на община Велико Търново за осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Церова кория. Общата стойност на проекта е 51 000 лв., от които общината ще финансира реконструкцията с 9 000 лв. от своя бюджет. Целта на проекта е в Дома да се създадат подходящи условия за провеждането на индивидуални и групови трудотерапевтични, рехабилитационни и образователни мероприятия и обучения.

В момента община Велико Търново изпълнява в Дома проект „Реновация и модернизация на Дома в Церова Кория” по Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. С близо 30 000 лв. се извършва основен неотложен ремонт и модернизация на материалната база в социалната институция, като 2 987 лв. от сумата е осигурена от общинския бюджет.

Управителният съвет на „Красива България” одобри още 11 проекта в страната, като с реализацията на предложенията се очаква да бъдат наети минимум 90 лица в строителството, в това число минимум 35 регистрирани безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда“.