Образование

Комисията за изучаване на славянските езици и литератури заседава във ВТУ

Акредитираната към Международния комитет на славистите Комисия за изучаване на славянските езици и литератури провежда своето годишно заседание във Великотърновския университет.

Откриването на събитието ще бъде в 10:00 ч., в зала „Европа“ на Ректората на Великотърновския университет.

Пристигат близо 20 нейни членове от 7 държави и 13 университета. От българска страна участват седем преподаватели слависти от Великотърновския и Софийския университет. Конференцията, която съпътства работата на Комисията, е посветена на актуални теоретични и методологически проблеми на изучаването и преподаването на славянски езици, литератури и култури в университетите по света.

Четири са тематичните блокове, предвидени за доклади, обмяна на мнения и споделяне на опит:

1) за славистиката в европейското национално и културно наследство;

2) за направленията в изучаването и развитието на славистичната наука в системата на университетското образование;

3) за интердисциплинарните изследвания в областта на славянските езици, литератури и култури; 4) за преподаването на славянските езици, литератури и култури в конфронтативна, интертекстуална и интеркултурна перспектива.

Изучаването и преподаването на български език, на българска литература и култура е също предмет на проучване и на сравнения в университетските програми в чужбина.

Председател на тази комисия е проф. д-р Лиляна Баич от Филологическия факултет на Белградския университет, а неин член е и проф. д-р Ценка Иванова от Великотърновския университет. Домакини и организатори на заседанията са преподаватели от катедрите „Славистика“ и „Русистика“. ВТУ е за втори път домакин на заседание на комисия, акредитирана към Международния комитет на славистите и това е високо признание. През 2009 година в Университета заседава Комисията по балканско езикознание.