Образование Политика

Как ще гласуват на 2-ри октомври ученици, студенти и докторанти

Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) – редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес. Това важи за онези, които са навършили 18 години в деня на изборите.

За целта студенти и ученици трябва да представят следните документи: документ за самоличност; надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя; декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 23-НС) от изборните книжа, която се предоставя от СИК.