Образование Съд

И Окръжният съд отмени уволнението на проф. Николай Проданов от ВТУ

Великотърновският окръжен съд потвърди решението на Районния съд, с което е отменено уволнението на преподавателя проф. Николай Проданов от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Окръжен съд е постановил вузът да заплати на Проданов направените разноски за второинстанционното производство.

Решението на Районен съд – Велико Търново е обжалвано от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ с искане за отмяната му и постановяване на ново, отхвърлящо предявените искове в цялост с присъждане на разноски за две инстанции.

Проф. Николай Проданов – дългогодишен преподавател във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и настоящ заместник-министър на правосъдието, беше  възстановен на работа във вуза от Районния съд в старата столица, след като беше дисциплинарно уволнен на 5 ноември м.г. Мотивите за крайната мярка на ректора проф. Бонджолов бяха, че преподавателят не се е явявал на работа и не е изпълнил възложения му график за учебни часове през изминалата учебна година.

Пред магистратите проф. Проданов е претендирал, че уволнението му е незаконно, защото учебната му натовареност за учебната 2017/2018година  била възложена в нарушение на чл.26 от Закона за висшето образование. Проданов твърди още, че е извършено манипулиране на електронния график за разпределение на часовете – без негово знание са му възложени часове с цел да бъде дискредитиран като преподавател и да се представи, че не е усвоил възложените му часове; не бил уведомен за започналото дисциплинарно производство, не са му искани писмени обяснение по реда на Кодекса на труда. Нарушенията на трудовата дисциплина са установени още на 16.04.2018г., а заповедта е издадена на 05.11.2018г., т.е. повече от два месеца от откриване на нарушението. Въз основа на тези съображения за незаконосъобразността на уволнението по атакуваната заповед, уволненият преподавател е поискал от съда да признае уволнението за незаконно, за го отмени и да го възстанови на заеманата преди това длъжност. Сега и втората инстанция – Окръжен съд, отменя уволнението му и го възстановява на работа. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.

Проф. Проданов има над 30 години преподавателска и научно-изследователска работа. Той беше преподавател към катедра “Публично-правни науки” в Юридическия факултет на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Беше и зам.-ректор по научното и кариерно развитие, но беше освободен от поста заради съкращаване на щата.

Мария Христова