Политика Социални дейности

Искат изравняване на възрастта за пенсиониране за жените и мъжете у нас

Изравняването на възрастта за пенсиониране за жените и мъжете е важен елемент за преодоляване на разликата в размерите на пенсиите, която се наблюдава между половете. Това се посочва в Доклад за равнопоставеността между жените и мъжете в Република България за 2021 г., публикуван за обществено обсъждане.

Затова е предвидено плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за жените и мъжете, което следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за мъжете и за жените през 2037 г.

В доклада се посочва, че средната пенсия при мъжете през миналата година е била 546 лева, а при жените – 389 лева, което показва сериозно изоставане на пенсиите на дамите от тези на мъжете. Разлика има и в средните пенсии за инвалидност поради общо заболяване, като при мъжете те са 337 лева, а при жените – 302 лева.

Повишаване на участието на жените на пазара на труда и намаляването на разликите в заплащането и доходите води до постигане на  равна степен на икономическа независимост, пише още в доклада. Според авторите му може да се каже, че във всички страни от ЕС участието на жените на пазара на труда е по-слабо от това на мъжете. Жените в трудова заетост работят по-малко часове и в по-нископлатени сектори и заемат по-ниски длъжности от мъжете, което води до значителни разлики в заплащането между мъжете и жените и в доходите.

Тези различия до известна степен се дължат на дълбоко вкоренените традиционни роли на половете, но и на икономически фактори. Увеличаването на участието на жените в работната сила и повишаването на тяхното равнище на заетост са от първостепенно значение за постигането на висок процент за заетост на населението на възраст между 20 и 64 години. Те могат да дадат тласък на икономическия растеж и да ограничат рисковете за социалните и публичните финанси, свързани със застаряването на населението.

В доклада се посочва, че безработните жени и безработните мъже имат равен достъп и участват във всички програми, проекти и насърчителни мерки за обучение и заетост, които се финансират със средства от държавния бюджет.

Те участват активно и в обучение – обучение за придобиване на професионална квалификация, обучeние за придобиване на ключови компетентности, обучение на работното място (стажуване – за лица с квалификация и без трудов опит по професията, чиракуване под ръководството на наставник – за лица с основно и по-ниско образование и без квалификация), обучение чрез работа (дуално обучение) и др.

По данни на Агенцията по заетостта през 2021 г. 58.1% от постъпилите на работа безработни лица (224 846) са жени. От успешно завършилите обучение за професионална квалификация, финансирано със средства от държавния бюджет, безработни лица (8 254), жените са 69.5%.