Община

Изпращат в Междуведомствената комисия 11 искания за финансиране от областта

Единадесет искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. По време на днешното заседание на Постоянната комисия за изпълнения на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по постъпили искания от общини за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, бяха подробно представени констатациите от проверките на постъпилите документи.
На заседанието бяха обсъдени предложенията на кметовете на общини за подновяване на подадени от тях искания за финансиране, по които до настоящия момент Междуведомствената комисия не е взела решение за отпускане на средства. Постоянната комисия  обсъди и подкрепи две нови искания на кмета на Община Горна Оряховица за финансиране на обекти, засегнати от падналите на 19-20.11.2017 г. обилни валежи, придружени с бурен вятър.

Комисията разгледа, обсъди и подкрепи предложението и на Областен управител – Велико Търново за подновяване на подаденото през м. юли 2017 г. искане за финансиране на обект  „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.364/НК2/ ÷0+555.81/КК3/“, с актуализирана стойност от 521 227.29 лева. В участъка, в следствие на наносния режим в леглото на реката, са се образували голямо количество наноси и са се формирали острови, които намаляват значително проводимостта на реката и са една от основните причини за заливане на прилежащите терени.  В участъка са налични дървета и храстова растителност по островите в речното легло и по бреговете, които допълнително затрудняват преминаването на водите, като съществуващите защитни съоръжения не осигуряват необходимия профил за безпрепятствено преминаване на високи води.

Искането на областен управител за почистване на този 277 м критичен участък от р. Янтра в извън урбанизираната територия на гр. Велико Търново не получи финансиране през 2017 г. от Междуведомствената комисия поради липса на финансови средства. Предвид продължаващото негативно атмосферно влияние, интензивните валежи от сняг и дъжд през изминалия есенно-земен сезон и активното снеготопене през м. март 2018 г., които допълнително утежниха състоянието на участъка, беше извършен и преглед на предвидените дейности и актуализация на проектното решение.

В Областна администрация – Велико Търново е разработена документация за възлагане на обществена поръчка, взети са всички необходими съгласувателни становища, като към настоящия момент се очаква и становището на РИОСВ. Обществената поръчка ще бъде стартирана, за да бъде сключен договор с изпълнител, което да даде възможност работата в участъка да започне веднага след осигуряване на необходимия финансов ресурс.