Икономика Поминък

За една година земеделските стопани у нас са намалели с 8 хиляди

Броят на земеделските стопани у нас спада, а обработваемите площи се запазват почти същите. Това сочи Аграрният доклад на  Министерството на земеделието, храните и горите, публикуван преди дни и касаещ данни от 2019 година. През 2018/2019 стопанска година общият брой на земеделските стопани, регистрирани в регистъра по Наредба № 3 е 88 162, а през 2019/2020 стопанска година (към юли 2020 г.) – 80 236. Площта със селскостопанско предназначение през 2019 г. е 5 222 925 ха, което представлява около 47% от територията на страната. През 2018 година тя е била 5 226 194 ха.

Използваната земеделска площ (ИЗП) се формира от обработваемата земя, трайните насаждения, разсадници, постоянно затревените площи и семейните градини. През 2019 г. тя е в размер на 5 037 470 ха (45% от територията на страната), без съществена промяна спрямо предходната година. В обработваемата земя се включват площите, при които се прилага сеитбооборот, временните ливади с житни и бобови треви, угарите и оранжериите. През 2019 г. тя намалява незначително (с 0,1%) спрямо предходната година, до 3 461 615 ха, което представлява 68,7% от използваната земеделска площ.

Овощните насаждения през 2019 г. представляват 1,8% от ИЗП на страната, като площите, заети с тях са 90 221 ха или с 1,6% повече спрямо предходната година. Лозя – чиста култура през 2019 г. има върху 53 005 ха, което е намаление с 1,5% спрямо 2018 г. Делът на лозята от ИЗП на страната е 1,1%.

Необработваните земи включват както изоставени трайни насаждения, така и обработваема земя, които не са използвани за земеделско производство повече от пет години, но експлоатационното им възстановяване е възможно с минимални средства. През 2019 г. необработваните земи заемат около 1,7% от площта на страната, като намаляват с 5,3% на годишна база.

През 2019 г. Комисията за земеделските земи е разгледала общо 900 предложения за промяна на предназначението на земеделските земи, като е постановила решения за площ от общо 1 058 ха. Комисиите към Областните дирекции „Земеделие“ са разгледали общо 1 084 предложения за промяна на предназначението на земеделските земи, като са постановени решения за площ от общо 333 ха. През 2019 г. не са определяни нови площи за рекултивация, както и не са приемани рекултивирани терени, които да се причислят към земи за земеделско ползване.

За стопанската 2019/2020 година са изготвени 3 672 броя споразумения и разпределения за
създаване на масиви за уедрено ползване на земеделските земи върху общо 28 517 650 дка
обработваеми площи – с 18 485 дка повече от предходната стопанска година. За имоти с начин на
трайно ползване – „пасища, мери и ливади” са сключени общо 630 броя споразумения или
разпределения върху 290 072 дка.

Продължава тенденцията на засилен интерес на земеделските стопани към процедурите за комасирано ползване на регистрираните от тях с правно основание земеделски земи. В създадените масиви за уедрено ползване на площите са включени и имоти, за които не са подадени декларации от собствениците и не са сключени договори за ползването им, т. нар. „бели петна“. Общо площите на „бели петна“ в масивите са в размер на 1 249 523 дка за обработваеми земи и 162 978 дка за пасища, мери и ливади. За имотите – „бели петна“ ползвателите им превеждат сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището, съобразно местонахождение на имотите, сочи още Аграрният доклад на МЗХ.