Денят

За висок риск от пожари предупреждава Северноцентрално държавно предприятие

Три низови горски пожара са регистрирани в териториите, попадащи в обхвата на „Северноцетрално държавно предприятие“ ДП от началото на годината до момента. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Засегнати са общо 10 дка широколистни и 7 дка иглолистни гори. Броят на пожарите до този момент е близо 9 пъти по-малко в сравнение със същия период на миналата година, когато са отчетени 26 пожара. И трите пожара са възникнали в резултат от човешка небрежност, като в потушаването им са участвали 17 служители и 10 коли на СЦДП, 19 пожарникари, 8 доброволци и 6 пожарни автомобила.

Средногодишно огнената стихия на територията на СЦДП засяга около 1000 дка горски територии. Според специалистите в предприятието съществуват два пика на пожарите – пролетен и летен. Причините за пролетния пик са най-вече умишлени запалвания на пасища, мери и терени със сухи треви, граничещи с горски територии. При летния пик основните причини са същите, като се включват и непредумишлени запалвания от работници в гората, земеделци, туристи, гъбари и др. Пожарите през летния сезон са благоприятствани от по-високите летни температури и продължителни засушавания. Затова в разгара на активния пожароопасен сезон „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП отправя призив за повишено внимание при боравене с огън на открито и напомня, че паленето в гората е забранено, освен на обозначените за това места.

Във всички териториални поделения на СЦДП са утвърдени годишните оперативни планове с мерките за превенция и защита на горите от пожари. Противопожарната техника на предприятието е в пълна готовност да реагира при възникване на запалвания. Съгласно действащите планове за защита от пожари всяка година се извършва поддържане на съществуващите и направа на нови лесокултурни прегради и минерализовани ивици, които имат за цел ограничаване разпространението на огъня при възникване на пожар. За 2021 г. е предвидено изграждане на над 118 000 линейни метра минерализовани ивици и повече от 33 000 линейни метра лесокултурни прегради, като тези дейности се изпълняват основно с работници и техника на СЦДП.