Денят

Залесяват най-много топола

     Залесяване през миналата година се провежда само в държавните горски територии. През 2017-а са залесени 731 дка, от които 285 с топола. През следващата залесените декари са 568, а от тях с топола са 246. Тази година за залесяване са предвидени 508 декара, от които с топола ще са 328 декара.

Сравнително малката площ на залесяване с други дървесни видове се дължи на приоритетното залагане на естественото семенно възобновяване. То е по-природосъобразно и икономически по-изгодно”, коментира инж. Зорка Иванова – заместник-директор на Регионалната дирекция по горите във Велико Търново.