Социални дейности

Закриват домовете за хора с умствена изостаналост и психични разстройства до 2035 г.

По данни на Агенцията за социално подпомагане към настоящия момент на територията на цялата страна с финансиране от държавния бюджет функционират 27 Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с общ капацитет 2 080 места, от които 2 021 са заети;

13 дома за пълнолетни лица с психични разстройства , с общ капацитет 1 020 места, от които заетите са 977. Това заявява социалният министър Бисер Петков в отговор на депутатско питане за броя на домовете за лица с умствена изостаналост и психически разстройства.

По данни на Агенцията за социално подпомагане към момента чакащите за настаняване в Дом за умствено изостанали са 169 лица; а за Дом за лица с психични разстройства чакат 658 лица.

 

За изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа през м. януари 2018 г. Министерският съвет прие План за действие, който предвижда тези домове да бъдат закрити до 2035 г. С изпълнението на плана ще се закрият 10 специализирани институции (5 дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост и 5 дома за пълнолетни лица с психични разстройства), като от тях ще бъдат изведени 786 потребители.

На тези лица ще бъде оказана подкрепа в общността според индивидуалните им потребности. Същевременно, вече е в ход изграждането на 100 нови подкрепящи услуги и услуги за резидентна грижа в общността за 2 140 потребители, които включват:

10 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост;

6 Дневни центъра за подкрепа па лица с различни форми на деменция и техните семейства;

16 Дневни центъра за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания;

 

68 Центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни хора, 22 за лица с умствена изостаналост, 7 за лица с различни форми на деменция и 9 за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, заявява министърът.

 

Той подчертава още, че изграждането на новите услуги се осъществява чрез финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” .

 

Към края на м. май 2019 г. услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник са ползвани от приблизително 24 450 потребители и са били наети приблизително 17 500 лични и социални асистенти и домашни помощници, съобщава министърът.

През 2019 г. финансирането на услугата хе изцяло от държавния бюджет. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. са осигурени средства за финансиране на услугите в домашна среда в размер на 71,5 млн. лв., извън осигурения общ ресурс за финансиране на всички социални услуги за 2019 г.

 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. вече стартира и дейността за развитие на “патронажна грижа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, която ще обхване повече от 17 000 лица, включително с интелектуални затруднения и с психични разстройства.