Икономика Политика

ЕС дава 87 млн. лв. на общините за рекултивация на депата за отпадъци, сред тях е и Велико Търново

С 87 млн. лв. от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет ще разполагат общините, за да рекултивират регионалните депа.

Тази мярка е по процедура № BG16FFPR002-2. “Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци” по Приоритет 2 “Отпадъци” на Програма “Околна среда” 2021-2027 г., изпълнявана от Министерството на околната среда и водите.

Целта на обявената процедура е техническа рекултивация на запълнени регионални депа или клетки за битови отпадъци с преустановена експлоатация. Те трябва да бъдат закрити, за да няма по-нататъшно замърсяване на околната среда и да се предотвратят рисковете за човешкото здраве.

Допустими кандидати, които са конкретни бенефициенти по процедурата, са общини, на чиято територия се намира регионалното депо, и/или собственици на регионално депо за битови отпадъци. Такива, които са и/или оператори по комплексното разрешително за съответното регионално депо, или които притежават разрешение за строеж, издадено по реда на Закона за устройство на територията.

Министерството на околната среда посочва, че все още има няколко общини на територията на страната, които няма да успеят да се справят с рекултивация на депата си до посочения срок.

Допустимите кандидати, които отговарят на условията за кандидатстване, са: Хасково, Перник, Харманли, Велико Търново, Враца, Силистра, Малко Търново, Ловеч, Панагюрище, Търговище, Кърджали, Момчилград, Троян, Гоце Делчев, Сандански, Мадан, Варна, Добрич, Петрич, Разград, Доспат, Девин, Смолян, Горна Малина, Пловдив и Бургас.

Проектите от тях трябва да бъдат изпълнени на територията на 6-те региона у нас на планиране от ниво NUTS2 (Номенклатура на териториалните единици за статистика).

Подходът за разпределяне на средствата ще бъде регионален, обръщат внимание от министерството – т.е. повече пари са отделени за по-слабо развитите региони – Южен Централен, Югоизточен, Североизточен, Северен Централен и Северозападен. Общините в тези региони ще имат достъп до сумата от 82 млн. лв. За тези, които се намират в Югозападния регион, който се води в преход, средствата ще бъдат по-малко – 5 млн. лв.