Култура

До 25 февруари се кандидатства за подпомагане по програма „Помощ за книгата” за 2021 г.

Министерство на културата обяви конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2021 г. По програмата ще могат да се финансират творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления: „Българска и преводна художествена литература“, „Българска и преводна хуманитаристика“, „Литература за деца и юноши“ и „Културно наследство и съвременна култура“. Проектите се подават на адреса на Министерството на културата с краен срок 25.02.2021 г. включително. Финансовата помощ, за която се кандидатства за един проект, не може да надвишава 2 500 лева, а общата сума на конкурсната сесия е в размер на 100 000 лв.

В конкурса за финансово подпомагане имат право да кандидатстват издателства и други юридически лица, вписани в Регистъра на културните организации по Закона за закрила и развитие на културата, в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения по Закона за народните читалища и в Регистъра на обществените библиотеки по Закона за обществените библиотеки.

Необходимите документи за участие в конкурса са формуляри за кандидатстване по образец, които, заедно с Правилата, са достъпни на интернет страницата на Министерството на културата: http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=63&z=856

За допълнителна информация: Отдел „Регионални дейности”, тел.: 02 94 00 930.